REGULAMIN SERWISU DOMNI.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.domni.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub "Serwisem".
 2. Serwis prowadzony jest przez SYNAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000643153, NIP: 9512421330, REGON: 365682206, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, zwanego dalej ,,Usługodawcą”.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. wiadomość e-mail, na adres: [email protected] lub sklep@domni@pl,
  2. telefonicznie pod numerem: +48 692 193 213,
  3. formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.domni.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy. Warunki i sposób świadczenia Usług dla Architektów jak również zasady współpracy Usługodawcy ze Sprzedawcami regulują odrębne regulaminy lub umowy.
 9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Użytkownicy dokonujący zakupu w Sklepach prezentowanych w Serwisie zawierają Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcami wskazanymi w Serwisie i o treści zgodnej z regulaminem sprzedaży (dalej jako ,,Warunki sprzedaży”) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 1. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
 2. Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 3. Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 4. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 5. Sklep/Sklep Sprzedawcy - przydzielona danemu Sprzedawcy część Serwisu, w ramach której prezentuje on oferowane przez niego do sprzedaży Towary, zgodnie ze specyfiką Serwisu;
 6. Sprzedawca - Użytkownik, będący Przedsiębiorcą, prezentujący i oferujący Towary do sprzedaży w Sklepie Użytkownika w ramach Serwisu. Sprzedawcą jest:
  1. BLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Białymstoku (15-399), ul. Składowa 12, NIP: 542-295-30-96
 7. Klient - Użytkownik, który dokonuje lub dokonał zakupu Towarów prezentowanych w Sklepie lub Sklepach Sprzedawców;
 8. Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży. Usługodawca nie jest stroną Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 9. Architekt - Użytkownik Serwisu, który dokonał rejestracji w Serwisie jako Architekt i korzysta z Usług dla Architektów, na zasadach określonych odrębnie dla Architektów;
 10. Umowa o świadczenie Usług – Umowa zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem o świadczenie Usług;
 11. Umowa - w zależności od kontekstu Umowa sprzedaży albo Umowa o świadczenie Usług;
 12. Towar - produkt prezentowany i oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Sprzedawcy, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 13. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia na Towary prezentowane przez Sprzedawców w Sklepach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu;
 14. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą wybranego Towaru, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów, o treści określonej Warunkami sprzedaży;
 16. Konto Użytkownika – przydzielona danemu Użytkownikowi nie będącemu Sprzedawcą ani Architektem część Serwisu Internetowego, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;
 17. Profil Użytkownika – tworzona i prezentowana przez Użytkownika informacja zawierająca m.in jego polubienia oraz listę obserwowanych Architektów, stanowiąca upublicznioną część Konta Użytkownika;
 18. Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 21. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 22. Regulamin – niniejszy dokument.

III. Zasady korzystania z serwisu

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, w tym Towarów i Sklepów prowadzonych przez Sprzedawców, składania Zamówień, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  4. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Sprzedawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcjonalności Serwisu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

IV. Usługi

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  2. założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie,
  3. udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia na Towary prezentowane przez Sprzedawców,
  4. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  5. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom przesłanie zapytania o Towar,
  6. Usługa Newsletter,
  7. obserwowanie Architektów i otrzymywanie powiadomień o ich aktywnościach,
  8. polubienie treści zamieszczonych w Serwisie,
  9. dodawanie i prezentowanie opinii w Serwisie, w tym opinii o Towarach.
 3. Złożenie Zamówienia jest odpłatne, w wysokości wskazanej przez Sprzedawcę w opisie każdego z Towarów. Pozostałe Usługi, wskazane w ppkt. 2 powyżej są Usługi nieodpłatnymi.
 4. Każdy Użytkownik może przeglądać treści publikowane w Serwisie, w tym w ramach prowadzonego w Serwisie magazynu oraz galerii, gdzie prezentowane są artykuły i fotografie tematyczne, związane z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu, jak również wszelkie pozostałe treści prezentowane w Serwisie. Treści prezentowane w Serwisie, w tym we wskazanych w zdaniu poprzednim miejscach, mogą pochodzić również od podmiotów trzecich, innych niż Usługodawca. Jeżeli wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, mają one wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Użytkownik ma możliwość przeglądania w Serwisie również treści dotyczących wydarzeń, takich jak targi, konferencje branżowe oraz inne związane z charakterem i specyfiką Serwisu, o których informacje są prezentowane na stronach Serwisu. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje dotyczące ww. wydarzeń nie stanowią oferty w rozumieniu powszechnie obowiązującego prawa i nie są organizowane przez Usługodawcę. Treści dotyczące wydarzeń wskazanych w zdaniu poprzednim mają charakter informacyjny. Usługodawca nie uczestniczy, ani nie pośredniczy w organizacji wydarzeń oraz nie prowadzi i nie uczestniczy w zapisach na te wydarzenia.
 6. W ramach funkcjonalności dostępnych w Serwisie, Użytkownik ma również możliwość wyszukiwania treści dostępnych w Serwisie, z uwzględnieniem wybranych kategorii i preferencji tematycznych.
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 8. Niektóre z Usług Serwisu są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto Użytkownika. W przypadku Klientów posiadających Konto Użytkownika, Konto Użytkownika zawiera m.in. informacje o stanie realizacji Zamówienia czy historię transakcji Klienta.
 9. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie. Możliwość założenia i prowadzenia Konta Architekta reguluje odrębny regulamin.
 10. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie oraz potwierdzenie przez Użytkownika woli założenie Konta Użytkownika poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego przesyłanego na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji.
 11. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa ta ulega rozwiązaniu w chwili, w której zarejestrowany Użytkownik prześle Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika.
 12. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 13. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta Użytkownika przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Użytkowników innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Użytkownika, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta Użytkownika.
 14. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie złożenie Zamówienia na Towary prezentowane przez Sprzedawców w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi udostępniania interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 15. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 16. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie zapytania do Sprzedawcy dotyczącego Towarów prezentowanych w Sklepie. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenia zapytania o Towar, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązania z chwilą wysłania przez Użytkownika formularza.
 17. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 18. Użytkownik ma możliwość dodania Architekta do grupy obserwowanych przez niego Architektów. Poprzez dodanie Architekta do grupy obserwowanych, w Koncie Użytkownika zostają wyświetlane powiadomienia dotyczące aktywności Architekta obejmujące w szczególności dodane przez Architekta projekty, zdjęcia i wizualizacje. Informacja o dodaniu Architekta do grupy Architektów obserwowanych przez Użytkownika jest wyświetlana w Koncie Architekta. Informacja ta zawiera imiona i nazwiska Użytkowników oraz linki kierujące do Profili Użytkowników, którzy dodali Architekta do grupy obserwowanych Architektów. Umowa o świadczenie Usługi obserwowania Architekta i otrzymywania powiadomień o jego aktywności jest zawierana na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Architekta z grupy obserwowanych Architektów, usunięcia Konta Architekta, który należał do grupy Architektów obserwowanych przez Użytkownika bądź usunięcia Konta Użytkownika. Usługa obserwowania Architektów i otrzymywania powiadomień o ich aktywnościach jest świadczona wyłącznie po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 19. Użytkownik ma możliwość polubienia treści prezentowanych w Serwisie Internetowym. Informacje o polubionych treściach są zamieszczane w Koncie Użytkownika. Informacje te są widoczne dla Architektów dodanych przez Użytkownika do grupy obserwowanych Architektów oraz dla Użytkowników Serwisu, którym obserwowany Architekt udostępni link kierujący do Profilu Użytkownika. Umowa o świadczenie Usługi polubienia treści prezentowanych w Serwisie jest zawierana na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia treści z Serwisu, odznaczenia treści przez Użytkownika jako polubione bądź z chwilą usunięcia Konta Użytkownika. Usługa polubienia treści jest świadczona wyłącznie po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 20. Użytkownik ma możliwość zamieszczania i prezentowania w Serwisie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do treści zamieszczanych w Serwisie, zakupionego Towaru czy przebiegu transakcji. Użytkownik, dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 21. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu Internetowego.
 22. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 23. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Zakup towarów

 1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę Serwisu, umożliwiając Użytkownikom składanie Zamówień w Sklepach prowadzonych przez Sprzedawców oraz zawierania między Sprzedawcami a Klientami Umów sprzedaży, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży, stanowiących Załącznik do niniejszego Regulaminu oraz uzgodnionych indywidualnie przez strony Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu.
 2. Usługodawca nie jest stroną Umowy sprzedaży, udostępnia wyłącznie infrastrukturę Serwisu w celu wymiany między stronami wzajemnych informacji i oświadczeń woli. Klient zawierający Umowę Sprzedaży wchodzi w stosunki prawne (zawiera Umowę sprzedaży) ze Sprzedawcą.

VI. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór jest udostępniany na stronach internetowych Serwisu, jak również poprzez usunięcie Konta Użytkownika w Serwisie.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta Użytkownika oraz danych podanych w celu realizacji Usługi, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  5. wykonywania zgodnie z prawem zobowiązań wynikających z zawartych przez niego Umów Sprzedaży oraz Umów w zakresie świadczenia Usług w Serwisie.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
 6. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta Użytkownika, opinii lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści dodawane lub przesyłane i prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, narodowość, przynależność państwową;
  3. zawierać treści pornograficznych, obraźliwych czy wulgarnych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. propagować ideologii nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionować prawdy historycznej;
  6. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  7. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej
  8. zawierać linków, odesłań czy innego typu odwołań do innych stron internetowych czy aplikacji.
 7. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników, w tym również Sprzedawców, czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 8. Każdy Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści, które zamieszcza w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.
 9. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie zdjęć, grafik, opisów i innych elementów udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
 10. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w ppkt. 9 powyżej na następujących polach eksploatacji:
  1. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  2. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
  3. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
  4. publiczne wyświetlenie,
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie).

VII. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres SYNAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, na adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu +48 692 193 213.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 5. Reklamacje w zakresie zakupionych u Sprzedawców Towarów kierowane są do Sprzedawców, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży.
 6. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie Serwisu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. 1Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Sprzedawców z obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży, a w szczególności odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji oraz za sposób wykonania, bądź też niewykonanie przez Sprzedawców obowiązku odpowiedzialność ponoszą te podmioty.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Załączniki stanowią integralną cześć niniejszego Regulaminu.
 5. Powielanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
 9. Konsumenci posiadający Konto Użytkownika w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach w Regulaminie wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WARUNKI SPRZEDAŻY W SKLEPACH SPRZEDAWCÓW PROWADZONYCH W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.DOMNI.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument ma zastosowanie do zawieranych za pośrednictwem Serwisu Umów sprzedaży między Użytkownikami dokonującymi zakupu, a Sprzedawcami prezentującymi za pośrednictwem infrastruktury Serwisu swoje Towary w ramach Sklepów.
 2. W zakresie nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Sprzedaży, zastosowanie mają regulacje Regulaminu Serwisu Internetowego, w tym w szczególności pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie Serwisu Internetowego.
 3. Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą, w tym w szczególności złożyć zapytanie o konkretny Towar, za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie.

II. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach prezentowane przez Sprzedawców na stronach prowadzonych przez nich Sklepów, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie Klienta stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży prezentowanych w Sklepie Towarów Sprzedawcy. Zamówienie jest składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego na stronach Serwisu. W momencie otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty, pomiędzy stronami zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 4. Wzajemne oświadczenia stron, o których mowa w ppkt. 3 powyżej, przekazywane są z wykorzystaniem infrastruktury dostępnej w Serwisie.
 5. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepach prezentowanych w Serwisie również:
  1. Telefonicznie;
  2. Za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz
  3. Za pośrednictwem wiadomości przesłanej do Sprzedawcy z wykorzystaniem formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie.
 6. Złożenie Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pomocą formularza zapytania o Towar, następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych w Sklepie. W tym celu Klient powinien:
  1. podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysłanej poprzez formularz kontaktowy, kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów prezentowanych w Sklepie i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych w Sklepie,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości składanego Zamówienia, o którym mowa w ppkt powyżej, podawana jest każdorazowo po weryfikacji całości tego Zamówienia przez Sprzedawcę. Informacja ta zostanie podana przez Sprzedawcę ustnie lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej. Wraz z podaniem całkowitej wartości składanego Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 9. W stosunku do Zamówień składanych podczas rozmowy telefonicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego, Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu oraz niniejszych Warunków Sprzedaży i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, co do której Zamówienie składane było przez telefon, wiadomość elektroniczną lub formularz kontaktowy, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 11. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim i o treści zgodnej z niniejszymi Warunkami sprzedaży.
 12. Terminy realizacji każdego Zamówienia zostaną podane każdorazowo przez Sprzedawcę.

III. Realizacja zamówienia oraz płatności

 1. Klient w trakcie składania Zamówienia wybiera formę dostawy spośród form oferowanych przez danego Sprzedawcę. Informacje o formach dostawy udostępnianych przez danego Sprzedawcę, wskazane są w każdym ze Sklepów przez Sprzedawców wraz z terminami. Przy czym, jeśli nie wskazano w danym Sklepie inaczej czas dostawy jest liczony od momentu zaksięgowania płatności za Zamówienie na koncie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca dostarcza Klientowi dokument sprzedaży obejmujący zamówione Towary.
 3. Ceny Towarów oraz koszty dostawy podawane są w złotych polskich i są kwotami brutto.
 4. Klient dokonuje płatności za Zamówienia wraz z kosztami dostawy za pośrednictwem wybranej z dostępnych form płatności, oraz w terminie wskazanym przez danego Sprzedawcę w ramach prowadzonego przez niego Sklepu.
 5. W przypadku braku płatności Klienta, w terminie, o którym mowa w ppkt. 4 powyżej, Sprzedawca lub Usługodawca w imieniu Sprzedawcy może kontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o płatności, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku nie uiszczenia przez Klienta płatności w terminie, o którym mowa w ppkt. 4 oraz w dodatkowym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży, co będzie skutkowało brakiem realizacji Zamówienia Klienta.

IV. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient kieruje oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 1 bezpośrednio do Sprzedawcy Towaru.
 3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który zamieszczony jest na stronie internetowej Serwisu.
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar Klient odsyła Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

V. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 2. Reklamacje Klient kieruje bezpośrednio do Sprzedawcy na adres wskazany w Sklepie danego Sprzedawcy.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected],
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

VII. Ochrona danych osobowych

W zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie prowadzonym w Serwisie, Sprzedawca oraz Usługodawca przetwarzają informacje podane dobrowolnie przez Klientów. Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę reguluje Polityka Prywatności Serwisu dostępna w Serwisie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Ewentualne zmiany niniejszych Warunków sprzedaży będą następować w drodze przewidzianej dla zmian regulaminu Serwisu Internetowego i w procedurze w nim opisanej.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.domni.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub "Serwisem".
 2. Serwis prowadzony jest przez SYNAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000643153, NIP: 9512421330, REGON: 365682206, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, zwanego dalej ,,Usługodawcą”.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. wiadomość e-mail, na adres: [email protected] lub sklep@domni@pl,
  2. telefonicznie pod numerem: +48 692 193 213,
  3. formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.domni.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy. Warunki i sposób świadczenia Usług dla Architektów jak również zasady współpracy Usługodawcy ze Sprzedawcami regulują odrębne regulaminy lub umowy.
 9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Użytkownicy dokonujący zakupu w Sklepach prezentowanych w Serwisie zawierają Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcami wskazanymi w Serwisie i o treści zgodnej z regulaminem sprzedaży (dalej jako ,,Warunki sprzedaży”) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 1. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
 2. Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 3. Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 4. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 5. Sklep/Sklep Sprzedawcy - przydzielona danemu Sprzedawcy część Serwisu, w ramach której prezentuje on oferowane przez niego do sprzedaży Towary, zgodnie ze specyfiką Serwisu;
 6. Sprzedawca - Użytkownik, będący Przedsiębiorcą, prezentujący i oferujący Towary do sprzedaży w Sklepie Użytkownika w ramach Serwisu. Sprzedawcą jest:
  1. BR Konsorcjum Sp. z o.o. Refleks Sp. k. z siedzibą w Białymstoku (15-399), ul. Składowa 12, NIP: 542-295-30-96
 7. Klient - Użytkownik, który dokonuje lub dokonał zakupu Towarów prezentowanych w Sklepie lub Sklepach Sprzedawców;
 8. Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży. Usługodawca nie jest stroną Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 9. Architekt - Użytkownik Serwisu, który dokonał rejestracji w Serwisie jako Architekt i korzysta z Usług dla Architektów, na zasadach określonych odrębnie dla Architektów;
 10. Umowa o świadczenie Usług – Umowa zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem o świadczenie Usług;
 11. Umowa - w zależności od kontekstu Umowa sprzedaży albo Umowa o świadczenie Usług;
 12. Towar - produkt prezentowany i oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Sprzedawcy, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 13. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia na Towary prezentowane przez Sprzedawców w Sklepach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu;
 14. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą wybranego Towaru, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów, o treści określonej Warunkami sprzedaży;
 16. Konto Użytkownika – przydzielona danemu Użytkownikowi nie będącemu Sprzedawcą ani Architektem część Serwisu Internetowego, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;
 17. Profil Użytkownika – tworzona i prezentowana przez Użytkownika informacja zawierająca m.in jego polubienia oraz listę obserwowanych Architektów, stanowiąca upublicznioną część Konta Użytkownika;
 18. Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 21. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 22. Regulamin – niniejszy dokument.

III. Zasady korzystania z serwisu

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, w tym Towarów i Sklepów prowadzonych przez Sprzedawców, składania Zamówień, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  4. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Sprzedawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcjonalności Serwisu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

IV. Usługi

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  2. założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie,
  3. udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia na Towary prezentowane przez Sprzedawców,
  4. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  5. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom przesłanie zapytania o Towar,
  6. Usługa Newsletter,
  7. obserwowanie Architektów i otrzymywanie powiadomień o ich aktywnościach,
  8. polubienie treści zamieszczonych w Serwisie,
  9. dodawanie i prezentowanie opinii w Serwisie, w tym opinii o Towarach.
 3. Złożenie Zamówienia jest odpłatne, w wysokości wskazanej przez Sprzedawcę w opisie każdego z Towarów. Pozostałe Usługi, wskazane w ppkt. 2 powyżej są Usługi nieodpłatnymi.
 4. Każdy Użytkownik może przeglądać treści publikowane w Serwisie, w tym w ramach prowadzonego w Serwisie magazynu oraz galerii, gdzie prezentowane są artykuły i fotografie tematyczne, związane z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu, jak również wszelkie pozostałe treści prezentowane w Serwisie. Treści prezentowane w Serwisie, w tym we wskazanych w zdaniu poprzednim miejscach, mogą pochodzić również od podmiotów trzecich, innych niż Usługodawca. Jeżeli wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, mają one wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Użytkownik ma możliwość przeglądania w Serwisie również treści dotyczących wydarzeń, takich jak targi, konferencje branżowe oraz inne związane z charakterem i specyfiką Serwisu, o których informacje są prezentowane na stronach Serwisu. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje dotyczące ww. wydarzeń nie stanowią oferty w rozumieniu powszechnie obowiązującego prawa i nie są organizowane przez Usługodawcę. Treści dotyczące wydarzeń wskazanych w zdaniu poprzednim mają charakter informacyjny. Usługodawca nie uczestniczy, ani nie pośredniczy w organizacji wydarzeń oraz nie prowadzi i nie uczestniczy w zapisach na te wydarzenia.
 6. W ramach funkcjonalności dostępnych w Serwisie, Użytkownik ma również możliwość wyszukiwania treści dostępnych w Serwisie, z uwzględnieniem wybranych kategorii i preferencji tematycznych.
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 8. Niektóre z Usług Serwisu są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto Użytkownika. W przypadku Klientów posiadających Konto Użytkownika, Konto Użytkownika zawiera m.in. informacje o stanie realizacji Zamówienia czy historię transakcji Klienta.
 9. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie. Możliwość założenia i prowadzenia Konta Architekta reguluje odrębny regulamin.
 10. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie oraz potwierdzenie przez Użytkownika woli założenie Konta Użytkownika poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego przesyłanego na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji.
 11. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa ta ulega rozwiązaniu w chwili, w której zarejestrowany Użytkownik prześle Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika.
 12. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 13. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta Użytkownika przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Użytkowników innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Użytkownika, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta Użytkownika.
 14. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie złożenie Zamówienia na Towary prezentowane przez Sprzedawców w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi udostępniania interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 15. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 16. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie zapytania do Sprzedawcy dotyczącego Towarów prezentowanych w Sklepie. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenia zapytania o Towar, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązania z chwilą wysłania przez Użytkownika formularza.
 17. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 18. Użytkownik ma możliwość dodania Architekta do grupy obserwowanych przez niego Architektów. Poprzez dodanie Architekta do grupy obserwowanych, w Koncie Użytkownika zostają wyświetlane powiadomienia dotyczące aktywności Architekta obejmujące w szczególności dodane przez Architekta projekty, zdjęcia i wizualizacje. Informacja o dodaniu Architekta do grupy Architektów obserwowanych przez Użytkownika jest wyświetlana w Koncie Architekta. Informacja ta zawiera imiona i nazwiska Użytkowników oraz linki kierujące do Profili Użytkowników, którzy dodali Architekta do grupy obserwowanych Architektów. Umowa o świadczenie Usługi obserwowania Architekta i otrzymywania powiadomień o jego aktywności jest zawierana na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Architekta z grupy obserwowanych Architektów, usunięcia Konta Architekta, który należał do grupy Architektów obserwowanych przez Użytkownika bądź usunięcia Konta Użytkownika. Usługa obserwowania Architektów i otrzymywania powiadomień o ich aktywnościach jest świadczona wyłącznie po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 19. Użytkownik ma możliwość polubienia treści prezentowanych w Serwisie Internetowym. Informacje o polubionych treściach są zamieszczane w Koncie Użytkownika. Informacje te są widoczne dla Architektów dodanych przez Użytkownika do grupy obserwowanych Architektów oraz dla Użytkowników Serwisu, którym obserwowany Architekt udostępni link kierujący do Profilu Użytkownika. Umowa o świadczenie Usługi polubienia treści prezentowanych w Serwisie jest zawierana na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia treści z Serwisu, odznaczenia treści przez Użytkownika jako polubione bądź z chwilą usunięcia Konta Użytkownika. Usługa polubienia treści jest świadczona wyłącznie po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 20. Użytkownik ma możliwość zamieszczania i prezentowania w Serwisie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do treści zamieszczanych w Serwisie, zakupionego Towaru czy przebiegu transakcji. Użytkownik, dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 21. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu Internetowego.
 22. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 23. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Zakup towarów

 1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę Serwisu, umożliwiając Użytkownikom składanie Zamówień w Sklepach prowadzonych przez Sprzedawców oraz zawierania między Sprzedawcami a Klientami Umów sprzedaży, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży, stanowiących Załącznik do niniejszego Regulaminu oraz uzgodnionych indywidualnie przez strony Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu.
 2. Usługodawca nie jest stroną Umowy sprzedaży, udostępnia wyłącznie infrastrukturę Serwisu w celu wymiany między stronami wzajemnych informacji i oświadczeń woli. Klient zawierający Umowę Sprzedaży wchodzi w stosunki prawne (zawiera Umowę sprzedaży) ze Sprzedawcą.

VI. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór jest udostępniany na stronach internetowych Serwisu, jak również poprzez usunięcie Konta Użytkownika w Serwisie.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta Użytkownika oraz danych podanych w celu realizacji Usługi, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  5. wykonywania zgodnie z prawem zobowiązań wynikających z zawartych przez niego Umów Sprzedaży oraz Umów w zakresie świadczenia Usług w Serwisie.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
 6. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta Użytkownika, opinii lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści dodawane lub przesyłane i prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, narodowość, przynależność państwową;
  3. zawierać treści pornograficznych, obraźliwych czy wulgarnych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. propagować ideologii nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionować prawdy historycznej;
  6. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  7. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej
  8. zawierać linków, odesłań czy innego typu odwołań do innych stron internetowych czy aplikacji.
 7. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników, w tym również Sprzedawców, czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 8. Każdy Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści, które zamieszcza w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.
 9. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie zdjęć, grafik, opisów i innych elementów udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
 10. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w ppkt. 9 powyżej na następujących polach eksploatacji:
  1. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  2. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
  3. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
  4. publiczne wyświetlenie,
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie).

VII. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres SYNAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, na adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu +48 692 193 213.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 5. Reklamacje w zakresie zakupionych u Sprzedawców Towarów kierowane są do Sprzedawców, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży.
 6. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie Serwisu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. 1Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Sprzedawców z obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży, a w szczególności odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji oraz za sposób wykonania, bądź też niewykonanie przez Sprzedawców obowiązku odpowiedzialność ponoszą te podmioty.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Załączniki stanowią integralną cześć niniejszego Regulaminu.
 5. Powielanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
 9. Konsumenci posiadający Konto Użytkownika w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach w Regulaminie wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WARUNKI SPRZEDAŻY W SKLEPACH SPRZEDAWCÓW PROWADZONYCH W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.DOMNI.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument ma zastosowanie do zawieranych za pośrednictwem Serwisu Umów sprzedaży między Użytkownikami dokonującymi zakupu, a Sprzedawcami prezentującymi za pośrednictwem infrastruktury Serwisu swoje Towary w ramach Sklepów.
 2. W zakresie nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Sprzedaży, zastosowanie mają regulacje Regulaminu Serwisu Internetowego, w tym w szczególności pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie Serwisu Internetowego.
 3. Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą, w tym w szczególności złożyć zapytanie o konkretny Towar, za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie.

II. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach prezentowane przez Sprzedawców na stronach prowadzonych przez nich Sklepów, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie Klienta stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży prezentowanych w Sklepie Towarów Sprzedawcy. Zamówienie jest składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego na stronach Serwisu. W momencie otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty, pomiędzy stronami zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 4. Wzajemne oświadczenia stron, o których mowa w ppkt. 3 powyżej, przekazywane są z wykorzystaniem infrastruktury dostępnej w Serwisie.
 5. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepach prezentowanych w Serwisie również:
  1. Telefonicznie;
  2. Za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz
  3. Za pośrednictwem wiadomości przesłanej do Sprzedawcy z wykorzystaniem formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie.
 6. Złożenie Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pomocą formularza zapytania o Towar, następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych w Sklepie. W tym celu Klient powinien:
  1. podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysłanej poprzez formularz kontaktowy, kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów prezentowanych w Sklepie i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych w Sklepie,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości składanego Zamówienia, o którym mowa w ppkt powyżej, podawana jest każdorazowo po weryfikacji całości tego Zamówienia przez Sprzedawcę. Informacja ta zostanie podana przez Sprzedawcę ustnie lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej. Wraz z podaniem całkowitej wartości składanego Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 9. W stosunku do Zamówień składanych podczas rozmowy telefonicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego, Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu oraz niniejszych Warunków Sprzedaży i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, co do której Zamówienie składane było przez telefon, wiadomość elektroniczną lub formularz kontaktowy, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 11. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim i o treści zgodnej z niniejszymi Warunkami sprzedaży.
 12. Terminy realizacji każdego Zamówienia zostaną podane każdorazowo przez Sprzedawcę.

III. Realizacja zamówienia oraz płatności

 1. Klient w trakcie składania Zamówienia wybiera formę dostawy spośród form oferowanych przez danego Sprzedawcę. Informacje o formach dostawy udostępnianych przez danego Sprzedawcę, wskazane są w każdym ze Sklepów przez Sprzedawców wraz z terminami. Przy czym, jeśli nie wskazano w danym Sklepie inaczej czas dostawy jest liczony od momentu zaksięgowania płatności za Zamówienie na koncie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca dostarcza Klientowi dokument sprzedaży obejmujący zamówione Towary.
 3. Ceny Towarów oraz koszty dostawy podawane są w złotych polskich i są kwotami brutto.
 4. Klient dokonuje płatności za Zamówienia wraz z kosztami dostawy za pośrednictwem wybranej z dostępnych form płatności, oraz w terminie wskazanym przez danego Sprzedawcę w ramach prowadzonego przez niego Sklepu.
 5. W przypadku braku płatności Klienta, w terminie, o którym mowa w ppkt. 4 powyżej, Sprzedawca lub Usługodawca w imieniu Sprzedawcy może kontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o płatności, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku nie uiszczenia przez Klienta płatności w terminie, o którym mowa w ppkt. 4 oraz w dodatkowym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży, co będzie skutkowało brakiem realizacji Zamówienia Klienta.

IV. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient kieruje oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 1 bezpośrednio do Sprzedawcy Towaru.
 3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który zamieszczony jest na stronie internetowej Serwisu.
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar Klient odsyła Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku skorzystania z promocji darmowej dostawy i częściowego odstąpienia od umowy i zwrotu Towaru, w sytuacji gdy wartość pierwotnie realizowanego zamówienia z darmową dostawą spadnie poniżej wartości od której taka darmowa dostawa obowiązuje, klient jest zobowiązany pokryć koszty dostawy rzeczy w wysokości w której takie zamówienie byłoby pierwotnie realizowane. Sprzedawca wystawi na wartość kosztów dostawy dokument sprzedaży i będzie mógł jego wartość potrącić z wartości zwrotu wynikającego z korekty dotyczącej zwrotu. Jeśli Sprzedawca nie będzie miał możliwości potrącenia, może wezwać Konsumenta do zapłaty wystawionej faktury.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

V. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 2. Reklamacje Klient kieruje bezpośrednio do Sprzedawcy na adres wskazany w Sklepie danego Sprzedawcy.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected],
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

VII. Ochrona danych osobowych

W zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie prowadzonym w Serwisie, Sprzedawca oraz Usługodawca przetwarzają informacje podane dobrowolnie przez Klientów. Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę reguluje Polityka Prywatności Serwisu dostępna w Serwisie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Ewentualne zmiany niniejszych Warunków sprzedaży będą następować w drodze przewidzianej dla zmian regulaminu Serwisu Internetowego i w procedurze w nim opisanej.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Architektów za pośrednictwem serwisu internetowego www.domni.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”).
 2. Serwis prowadzony jest przez SYNAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000643153, NIP: 9512421330, REGON: 365682206, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, zwanego dalej ,,Usługodawcą”.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. wiadomość e-mail, na adres: [email protected] lub [email protected],
  2. telefonicznie pod numerem: +48 692 193 213,
  3. formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.domni.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu www.domni.pl (dalej również jako: ,,Regulamin dla Użytkowników”), dostępnego na stronie Serwisu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu dla Użytkowników, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
 6. 6. Usługi dla Architektów adresowane są do Przedsiębiorców, w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem osób fizycznych, dla których Umowa jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

II. Definicje

Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie dla Użytkowników, natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

 1. Konto Architekta/Konto - Konto, będące przydzieloną danemu Architektowi częścią Serwisu, za pomocą której może prezentować określone informacje, w tym w szczególności prowadzić i prezentować w Serwisie własny Profil na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 2. Profil - tworzona i prezentowana przez Architekta w Serwisie informacja o działalności Architekta, w tym przede wszystkim o specjalizacji Architekta, oferowanych przez niego Usługach Architekta czy wykonanych przez niego pracach oraz inne treści o charakterze zgodnym z Regulaminem oraz specyfiką Serwisu;
 3. Umowa - Umowa o świadczenie Usług w Serwisie;
 4. Regulamin - niniejszy dokument.

III. Zasady świadczenia usług

 1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Architektom rozpoczęcie współpracy za pośrednictwem Serwisu, w zakresie której Architekt może prezentować w Serwisie treści zgodne z niniejszym Regulaminem, informacjami w Serwisie oraz charakterem i specyfiką Serwisu, prowadząc w Serwisie swój Profil, widoczny w Serwisie dla innych Użytkowników, a także korzystać z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Usługodawca może uzgodnić z Architektem indywidualne zasady świadczenia Usług lub świadczenie innych Usług niż określone niniejszym Regulaminem.
 4. Korzystanie przez Architekta z Usług Serwisu wymaga Rejestracji i posiadania aktywnego Konta Architekta.
 5. Usługodawca umożliwia Architektom korzystanie za pośrednictwem Serwisu z Usługi bezpłatnego założenia i prowadzenia Konta Architekta. W ramach Konta Architekta Usługodawca umożliwia także dostęp do Profilu Architekta dla innych użytkowników Serwisu.
 6. Warunki zawierania i rozwiązywania Umów wskazano w niniejszym Regulaminie. Umowa o świadczenie Usługi założenia i prowadzenia Konta Architekta zawierana jest na czas nieokreślony, do momentu przesłania przez Architekta żądania usunięcia Konta z Serwisu
 7. Świadczenie dodatkowych Usług mogą regulować również odrębne regulaminy.

IV. Konto oraz profil architekta

 1. Każdy Architekt może założyć i prowadzić w Serwisie Konto Architekta. Do utworzenia i prowadzenia Konta Architekta bezpośrednie zastosowanie znajdują zapisy dotyczące zakładania i prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie, uregulowane w Regulaminie dla Użytkowników.
 2. Architekt posiadający Konto może w jego ramach dodawać i prezentować w formie publicznie dostępnego w Serwisie Profilu treści zgodne z niniejszym Regulaminem, informacjami w Serwisie, jak również jego charakterem i specyfiką. Może w szczególności publikować fotografie i opisy dotyczące swojej działalności, wykonanych projektów architektonicznych, ich wizualizacje lub innej treści dotyczące wykonywanej przez niego działalności.
 3. Architekt zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafik, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisów, wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących wyświetlanych w Koncie lub Profilu Architekta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, Architekt ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia współpracy.
 4. Architekt logujący się w Serwisie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dane, które podaje w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich oraz oświadcza, że dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu, Konta, Profilu oraz innych Usług świadczonych w Serwisie.
 5. Architekt jest zobowiązany do podania Usługodawcy danych oznaczonych w Serwisie jako obowiązkowe lub wskazanych mu przez Usługodawcę jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Usługodawca może zobowiązać Architekta do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez niego dokumentów, w tym w szczególności potwierdzających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub posiadania określonych uprawnień, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Architekta działalności gospodarczej poza granicami Polski lub uzyskania uprawnień lub kwalifikacji poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Architekta o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie.
 7. Wszelkich czynności w imieniu Architektów w ramach Serwisu mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

V. Prawa własności intelektualnej

 1. Poprzez zamieszczenie jakiejkolwiek treści w Serwisie Architekt udziela Usługodawcy niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z treści zamieszczonych przez Architekta w Serwisie, w tym w Profilu, a w szczególności fotografii i opisów, logotypów, oznaczeń przedsiębiorcy oraz znaków towarowych we wszystkich formach i zakresach eksploatacji znanych w czasie zawarcia Umowy, w celu promocji Serwisu, jego Usług, a także Architektów, ich Profili, za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, również w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług dostarczania treści dla podmiotów trzecich, jak również w celu realizacji usług oraz usprawniania funkcjonowania i rozwoju Serwisu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalania utworu oraz zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
  2. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci Internet w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, sieci telefonii komórkowej i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  3. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych Usługodawcy,
  4. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
  5. najem egzemplarzy oraz użyczenie egzemplarzy,
  6. publiczne wyświetlenie, jak również publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie),
  7. wprowadzania do obrotu,
  8. tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,
  9. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian, modyfikacji.
 2. Architekt udziela także Usługodawcy zezwolenia na sporządzenie opracowania utworów oraz ich elementów będących przedmiotem licencji, jak również korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami, a w szczególności dopasowania rozmiarów materiałów przesłanych przez Architekta do wymagań Serwisu.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z tytułu naruszenia prawa przez publikacje utworów lub innych materiałów dostarczonych do Serwisu przez Architekta.
 5. Architekt wyraża zgodę na nieograniczone terytorialnie i czasowo korzystanie przez Usługodawcę z wizerunku Architekta wraz z jej imieniem i nazwiskiem, utrwalonego i wprowadzonego do Serwisu, w związku z Umową oraz Usługami świadczonymi w Serwisie poprzez jego zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy, wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, wprowadzanie do obrotu, publiczne udostępnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wystawianie, wyświetlanie, wypożyczanie, najem, dzierżawa nośników, na których utrwalono wizerunek - zarówno w całości, jak i w dowolnym fragmencie, w szczególności na stronie internetowej Serwisu oraz w mediach społecznościowych.
 6. Architekt zrzeka się prawa do kontroli i każdorazowego zatwierdzenia wykorzystania jego wizerunku zgodnie z ppkt. 5 powyżej, także w przypadku wykorzystywania wizerunku w zestawieniu z innymi wizerunkami utrwalonymi na jakimkolwiek nośniku i za pośrednictwem dowolnej techniki, przy czym wizerunek Architekta może być rozpowszechniany jedynie w sposób nienaruszający jego dóbr osobistych.
 7. Architekt zgody o której mowa w ppkt. 5 powyżej, udziela nieodpłatnie.
 8. Architekt, umieszczając w serwisie treści, w ramach których utrwalony został wizerunek osoby trzeciej, oświadcza, że posiada zgodę takiej osoby na wykorzystanie jej wizerunku na zasadach wskazanych w ppkt. 5 i 6 powyżej.
 9. Zamieszczając jakiekolwiek treści w Serwisie lub w inny sposób przekazując je Usługodawcy, Architekt oświadcza, że dysponuje on prawami autorskimi do tych treści, że poprzez przesłanie tych treści nie zostaną naruszone prawa osób trzecich, że przesłane treści nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz że jest on w pełni uprawniony do udzielenia licencji Usługodawcy, o której mowa w ppkt. 1 powyżej.

VI. Rozwiązanie umowy i zawieszenie świadczonych usług

Każda ze stron Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w Serwisie może ją rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w pkt I ppkt 3 lit. a niniejszego Regulaminu. Usługodawca prześle oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim na adres e-mail podany przez Architekta w jego Koncie. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Architekta danych, jak również w innych przypadkach, w tym w szczególności:

 1. w przypadku powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Architekt narusza Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa,
 2. w przypadku powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia co do prawdziwości oświadczeń złożonych przez Architekta lub innych danych lub informacji podawanych przez Architekta w Serwisie lub w inny sposób przekazywanych Usługodawcy,
 3. gdy działania lub zaniechania Architekta wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy,
 4. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Architekta lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności działań Architekta ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego.

VII. Odpowiedzialność

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Architekta z obowiązków wynikających ze świadczonych przez niego jakichkolwiek usług, jak również wszelkich zobowiązań wynikających z informacji i oświadczeń Architekta, w tym złożonych z wykorzystaniem Serwisu Internetowego lub w związku z korzystaniem ze świadczonych w nim Usług, jak również za sposób ich wykonania bądź też niewykonanie przez Architekta obowiązku, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Architekt.
 3. Architekt jest zobowiązany do realizowania wszelkich zobowiązań złożonych wobec Użytkowników, zgodnie z warunkami wskazanymi w Profilu oraz innych prezentowanych przez niego informacjach i oświadczeniach.
 4. Architekt ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrych obyczajów.
 5. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Architekta ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Architekta.
 6. Architekt ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności, o której informuje z wykorzystaniem Serwisu oraz innych usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących takie usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.
 7. Za treść dostępną w Profilu Architekta oraz inne treści dodane przez niego i prezentowane w jakimkolwiek miejscu w Serwisie wyłączną odpowiedzialność ponosi ten podmiot.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Architekta z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo.
 9. Usługodawca odpowiada względem Architekta z tytułu wyrządzonej mu szkody wyłącznie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i do wysokości 5.000 złotych.
 10. Architekt zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw przez treści prezentowane przez Architekta w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Profilu Architekta, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług, o których informuje z wykorzystaniem Serwisu lub innych realizowanych przez niego usług czy czynności, odpowiednio, wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.

VIII. Poufność

Architekt zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Umowy i informacji uzyskanych o Usługodawcy i prowadzonej przez niego działalności w związku zawartą Umową, także po jej zakończeniu. Z obowiązku tego zwalnia Architekta jedynie pisemna zgoda Usługodawcy, żądanie ujawnienia informacji pochodzące od uprawnionych do tego władz i organów administracji rządowej lub samorządowej oraz wcześniejsze opublikowanie informacji w mediach przez Usługodawcę lub podmioty przez niego upoważnione.

IX. Reklamacje

Architekt ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Serwisu, w trybie i na zasadach przewidzianych w Regulaminie Serwisu. W tym samym trybie nastąpi również rozpatrzenie ich przez Usługodawcę.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
 5. Architekt zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się z nimi. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania należy poinformować o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: [email protected]. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta w Serwisie.
 6. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona w ppkt. 5 powyżej uznaje się, że Architekt zaakceptował nowy Regulamin w całości.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.domni.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub "Serwisem".
 2. Serwis prowadzony jest przez SYNAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000643153, NIP: 9512421330, REGON: 365682206, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, zwanego dalej ,,Usługodawcą”.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. wiadomość e-mail, na adres: [email protected],
  2. telefonicznie pod numerem: +48 692 193 213,
  3. formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.domni.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy. Warunki i sposób świadczenia Usług dla Architektów jak również zasady współpracy Usługodawcy ze Sprzedawcami regulują odrębne regulaminy lub umowy.
 9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Użytkownicy dokonujący zakupu w Sklepach prezentowanych w Serwisie zawierają Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcami wskazanymi w Serwisie i o treści zgodnej z regulaminem sprzedaży (dalej jako ,,Warunki sprzedaży”) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

II. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 1. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;
 2. Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 3. Przedsiębiorca - Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 4. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 5. Sklep/Sklep Sprzedawcy - przydzielona danemu Sprzedawcy część Serwisu, w ramach której prezentuje on oferowane przez niego do sprzedaży Towary, zgodnie ze specyfiką Serwisu;
 6. Sprzedawca - Użytkownik, będący Przedsiębiorcą, prezentujący i oferujący Towary do sprzedaży w Sklepie Użytkownika w ramach Serwisu. Sprzedawcą jest:
  1. BR Konsorcjum Sp. z o.o. Refleks Sp. k. z siedzibą w Białymstoku (15-399), ul. Składowa 12, NIP: 542-295-30-96 – od dnia 19 grudnia 2019 roku.
 7. Klient - Użytkownik, który dokonuje lub dokonał zakupu Towarów prezentowanych w Sklepie lub Sklepach Sprzedawców;
 8. Umowa sprzedaży - Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży. Usługodawca nie jest stroną Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 9. Architekt - Użytkownik Serwisu, który dokonał rejestracji w Serwisie jako Architekt i korzysta z Usług dla Architektów, na zasadach określonych odrębnie dla Architektów;
 10. Umowa o świadczenie Usług – Umowa zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem o świadczenie Usług;
 11. Umowa - w zależności od kontekstu Umowa sprzedaży albo Umowa o świadczenie Usług;
 12. Towar - produkt prezentowany i oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Sprzedawcy, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 13. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia na Towary prezentowane przez Sprzedawców w Sklepach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu;
 14. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą wybranego Towaru, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów, o treści określonej Warunkami sprzedaży;
 16. Konto Użytkownika – przydzielona danemu Użytkownikowi nie będącemu Sprzedawcą ani Architektem część Serwisu Internetowego, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;
 17. Profil Użytkownika – tworzona i prezentowana przez Użytkownika informacja zawierająca m.in jego polubienia oraz listę obserwowanych Architektów, stanowiąca upublicznioną część Konta Użytkownika;
 18. Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 21. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 22. Regulamin – niniejszy dokument.

III. Zasady korzystania z serwisu

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności przeglądania informacji dostępnych w Serwisie, w tym Towarów i Sklepów prowadzonych przez Sprzedawców, składania Zamówień, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  4. program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Sprzedawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcjonalności Serwisu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

IV. Usługi

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie,
  2. założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie,
  3. udostępnianie interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia na Towary prezentowane przez Sprzedawców,
  4. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  5. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom przesłanie zapytania o Towar,
  6. Usługa Newsletter,
  7. obserwowanie Architektów i otrzymywanie powiadomień o ich aktywnościach,
  8. polubienie treści zamieszczonych w Serwisie,
  9. dodawanie i prezentowanie opinii w Serwisie, w tym opinii o Towarach.
 3. Złożenie Zamówienia jest odpłatne, w wysokości wskazanej przez Sprzedawcę w opisie każdego z Towarów. Pozostałe Usługi, wskazane w ppkt. 2 powyżej są Usługi nieodpłatnymi.
 4. Każdy Użytkownik może przeglądać treści publikowane w Serwisie, w tym w ramach prowadzonego w Serwisie magazynu oraz galerii, gdzie prezentowane są artykuły i fotografie tematyczne, związane z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu, jak również wszelkie pozostałe treści prezentowane w Serwisie. Treści prezentowane w Serwisie, w tym we wskazanych w zdaniu poprzednim miejscach, mogą pochodzić również od podmiotów trzecich, innych niż Usługodawca. Jeżeli wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, mają one wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Użytkownik ma możliwość przeglądania w Serwisie również treści dotyczących wydarzeń, takich jak targi, konferencje branżowe oraz inne związane z charakterem i specyfiką Serwisu, o których informacje są prezentowane na stronach Serwisu. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje dotyczące ww. wydarzeń nie stanowią oferty w rozumieniu powszechnie obowiązującego prawa i nie są organizowane przez Usługodawcę. Treści dotyczące wydarzeń wskazanych w zdaniu poprzednim mają charakter informacyjny. Usługodawca nie uczestniczy, ani nie pośredniczy w organizacji wydarzeń oraz nie prowadzi i nie uczestniczy w zapisach na te wydarzenia.
 6. W ramach funkcjonalności dostępnych w Serwisie, Użytkownik ma również możliwość wyszukiwania treści dostępnych w Serwisie, z uwzględnieniem wybranych kategorii i preferencji tematycznych.
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 8. Niektóre z Usług Serwisu są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto Użytkownika. W przypadku Klientów posiadających Konto Użytkownika, Konto Użytkownika zawiera m.in. informacje o stanie realizacji Zamówienia czy historię transakcji Klienta.
 9. Usługodawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie. Możliwość założenia i prowadzenia Konta Architekta reguluje odrębny regulamin.
 10. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie oraz potwierdzenie przez Użytkownika woli założenie Konta Użytkownika poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego przesyłanego na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji.
 11. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa ta ulega rozwiązaniu w chwili, w której zarejestrowany Użytkownik prześle Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika.
 12. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 13. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta Użytkownika przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Użytkowników innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Użytkownika, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta Użytkownika.
 14. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie złożenie Zamówienia na Towary prezentowane przez Sprzedawców w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi udostępniania interaktywnego Formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 15. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 16. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie zapytania do Sprzedawcy dotyczącego Towarów prezentowanych w Sklepie. Świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenia zapytania o Towar, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązania z chwilą wysłania przez Użytkownika formularza.
 17. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 18. Użytkownik ma możliwość dodania Architekta do grupy obserwowanych przez niego Architektów. Poprzez dodanie Architekta do grupy obserwowanych, w Koncie Użytkownika zostają wyświetlane powiadomienia dotyczące aktywności Architekta obejmujące w szczególności dodane przez Architekta projekty, zdjęcia i wizualizacje. Informacja o dodaniu Architekta do grupy Architektów obserwowanych przez Użytkownika jest wyświetlana w Koncie Architekta. Informacja ta zawiera imiona i nazwiska Użytkowników oraz linki kierujące do Profili Użytkowników, którzy dodali Architekta do grupy obserwowanych Architektów. Umowa o świadczenie Usługi obserwowania Architekta i otrzymywania powiadomień o jego aktywności jest zawierana na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Architekta z grupy obserwowanych Architektów, usunięcia Konta Architekta, który należał do grupy Architektów obserwowanych przez Użytkownika bądź usunięcia Konta Użytkownika. Usługa obserwowania Architektów i otrzymywania powiadomień o ich aktywnościach jest świadczona wyłącznie po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 19. Użytkownik ma możliwość polubienia treści prezentowanych w Serwisie Internetowym. Informacje o polubionych treściach są zamieszczane w Koncie Użytkownika. Informacje te są widoczne dla Architektów dodanych przez Użytkownika do grupy obserwowanych Architektów oraz dla Użytkowników Serwisu, którym obserwowany Architekt udostępni link kierujący do Profilu Użytkownika. Umowa o świadczenie Usługi polubienia treści prezentowanych w Serwisie jest zawierana na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia treści z Serwisu, odznaczenia treści przez Użytkownika jako polubione bądź z chwilą usunięcia Konta Użytkownika. Usługa polubienia treści jest świadczona wyłącznie po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 20. Użytkownik ma możliwość zamieszczania i prezentowania w Serwisie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do treści zamieszczanych w Serwisie, zakupionego Towaru czy przebiegu transakcji. Użytkownik, dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu opinii w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 21. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu Internetowego.
 22. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 23. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Zakup towarów

 1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę Serwisu, umożliwiając Użytkownikom składanie Zamówień w Sklepach prowadzonych przez Sprzedawców oraz zawierania między Sprzedawcami a Klientami Umów sprzedaży, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży, stanowiących Załącznik do niniejszego Regulaminu oraz uzgodnionych indywidualnie przez strony Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu.
 2. Usługodawca nie jest stroną Umowy sprzedaży, udostępnia wyłącznie infrastrukturę Serwisu w celu wymiany między stronami wzajemnych informacji i oświadczeń woli. Klient zawierający Umowę Sprzedaży wchodzi w stosunki prawne (zawiera Umowę sprzedaży) ze Sprzedawcą.

VI. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór jest udostępniany na stronach internetowych Serwisu, jak również poprzez usunięcie Konta Użytkownika w Serwisie.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Konta Użytkownika oraz danych podanych w celu realizacji Usługi, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  5. wykonywania zgodnie z prawem zobowiązań wynikających z zawartych przez niego Umów Sprzedaży oraz Umów w zakresie świadczenia Usług w Serwisie.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.
 6. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta Użytkownika, opinii lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści dodawane lub przesyłane i prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  1. naruszać godności ludzkiej;
  2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, narodowość, przynależność państwową;
  3. zawierać treści pornograficznych, obraźliwych czy wulgarnych;
  4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  5. propagować ideologii nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionować prawdy historycznej;
  6. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  7. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej
  8. zawierać linków, odesłań czy innego typu odwołań do innych stron internetowych czy aplikacji.
 7. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników, w tym również Sprzedawców, czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 8. Każdy Użytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści, które zamieszcza w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.
 9. Użytkownik poprzez zamieszczenie w Serwisie zdjęć, grafik, opisów i innych elementów udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
 10. Użytkownik udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w ppkt. 9 powyżej na następujących polach eksploatacji:
  1. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  2. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
  3. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
  4. publiczne wyświetlenie,
  5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie).

VII. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres SYNAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, na adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu +48 692 193 213.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
 5. Reklamacje w zakresie zakupionych u Sprzedawców Towarów kierowane są do Sprzedawców, na zasadach wskazanych w Warunkach sprzedaży.
 6. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna na stronie Serwisu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. 1Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Sprzedawców z obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży, a w szczególności odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji oraz za sposób wykonania, bądź też niewykonanie przez Sprzedawców obowiązku odpowiedzialność ponoszą te podmioty.
 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 4. Załączniki stanowią integralną cześć niniejszego Regulaminu.
 5. Powielanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
 9. Konsumenci posiadający Konto Użytkownika w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach w Regulaminie wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WARUNKI SPRZEDAŻY W SKLEPACH SPRZEDAWCÓW PROWADZONYCH W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.DOMNI.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument ma zastosowanie do zawieranych za pośrednictwem Serwisu Umów sprzedaży między Użytkownikami dokonującymi zakupu, a Sprzedawcami prezentującymi za pośrednictwem infrastruktury Serwisu swoje Towary w ramach Sklepów.
 2. W zakresie nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Sprzedaży, zastosowanie mają regulacje Regulaminu Serwisu Internetowego, w tym w szczególności pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie Serwisu Internetowego.
 3. Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą, w tym w szczególności złożyć zapytanie o konkretny Towar, za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie.

II. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach prezentowane przez Sprzedawców na stronach prowadzonych przez nich Sklepów, w szczególności ich opisy oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie Klienta stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy w zakresie zawarcia Umowy sprzedaży prezentowanych w Sklepie Towarów Sprzedawcy. Zamówienie jest składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego na stronach Serwisu. W momencie otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty, pomiędzy stronami zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 4. Wzajemne oświadczenia stron, o których mowa w ppkt. 3 powyżej, przekazywane są z wykorzystaniem infrastruktury dostępnej w Serwisie.
 5. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepach prezentowanych w Serwisie również:
  1. Telefonicznie;
  2. Za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz
  3. Za pośrednictwem wiadomości przesłanej do Sprzedawcy z wykorzystaniem formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie.
 6. Złożenie Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pomocą formularza zapytania o Towar, następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych w Sklepie. W tym celu Klient powinien:
  1. podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysłanej poprzez formularz kontaktowy, kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów prezentowanych w Sklepie i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych w Sklepie,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości składanego Zamówienia, o którym mowa w ppkt powyżej, podawana jest każdorazowo po weryfikacji całości tego Zamówienia przez Sprzedawcę. Informacja ta zostanie podana przez Sprzedawcę ustnie lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej. Wraz z podaniem całkowitej wartości składanego Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 9. W stosunku do Zamówień składanych podczas rozmowy telefonicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego, Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu oraz niniejszych Warunków Sprzedaży i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, co do której Zamówienie składane było przez telefon, wiadomość elektroniczną lub formularz kontaktowy, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 11. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim i o treści zgodnej z niniejszymi Warunkami sprzedaży.
 12. Terminy realizacji każdego Zamówienia zostaną podane każdorazowo przez Sprzedawcę.

III. Realizacja zamówienia oraz płatności

 1. Klient w trakcie składania Zamówienia wybiera formę dostawy spośród form oferowanych przez danego Sprzedawcę. Informacje o formach dostawy udostępnianych przez danego Sprzedawcę, wskazane są w każdym ze Sklepów przez Sprzedawców wraz z terminami. Przy czym, jeśli nie wskazano w danym Sklepie inaczej czas dostawy jest liczony od momentu zaksięgowania płatności za Zamówienie na koncie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca dostarcza Klientowi dokument sprzedaży obejmujący zamówione Towary.
 3. Ceny Towarów oraz koszty dostawy podawane są w złotych polskich i są kwotami brutto.
 4. Klient dokonuje płatności za Zamówienia wraz z kosztami dostawy za pośrednictwem wybranej z dostępnych form płatności, oraz w terminie wskazanym przez danego Sprzedawcę w ramach prowadzonego przez niego Sklepu.
 5. W przypadku braku płatności Klienta, w terminie, o którym mowa w ppkt. 4 powyżej, Sprzedawca lub Usługodawca w imieniu Sprzedawcy może kontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o płatności, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku nie uiszczenia przez Klienta płatności w terminie, o którym mowa w ppkt. 4 oraz w dodatkowym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży, co będzie skutkowało brakiem realizacji Zamówienia Klienta.

IV. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient kieruje oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 1 bezpośrednio do Sprzedawcy Towaru.
 3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który zamieszczony jest na stronie internetowej Serwisu.
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar Klient odsyła Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

V. Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 2. Reklamacje Klient kieruje bezpośrednio do Sprzedawcy na adres wskazany w Sklepie danego Sprzedawcy.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected],
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

VII. Ochrona danych osobowych

W zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie prowadzonym w Serwisie, Sprzedawca oraz Usługodawca przetwarzają informacje podane dobrowolnie przez Klientów. Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę reguluje Polityka Prywatności Serwisu dostępna w Serwisie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Ewentualne zmiany niniejszych Warunków sprzedaży będą następować w drodze przewidzianej dla zmian regulaminu Serwisu Internetowego i w procedurze w nim opisanej.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Architektów za pośrednictwem serwisu internetowego www.domni.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub „Serwisem”).
 2. Serwis prowadzony jest przez SYNAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000643153, NIP: 9512421330, REGON: 365682206, kapitał zakładowy 100 000,00 zł, zwanego dalej ,,Usługodawcą”.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. wiadomość e-mail, na adres: [email protected],
  2. telefonicznie pod numerem: +48 692 193 213,
  3. formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie.
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.domni.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu www.domni.pl (dalej również jako: ,,Regulamin dla Użytkowników”), dostępnego na stronie Serwisu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu dla Użytkowników, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
 6. Usługi dla Architektów adresowane są do Przedsiębiorców, w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.

II. Definicje

Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie dla Użytkowników, natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

 1. Konto Architekta/Konto - Konto, będące przydzieloną danemu Architektowi częścią Serwisu, za pomocą której może prezentować określone informacje, w tym w szczególności prowadzić i prezentować w Serwisie własny Profil na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 2. Profil - tworzona i prezentowana przez Architekta w Serwisie informacja o działalności Architekta, w tym przede wszystkim o specjalizacji Architekta, oferowanych przez niego Usługach Architekta czy wykonanych przez niego pracach oraz inne treści o charakterze zgodnym z Regulaminem oraz specyfiką Serwisu;
 3. Umowa - Umowa o świadczenie Usług w Serwisie;
 4. Regulamin - niniejszy dokument.

III. Zasady świadczenia usług

 1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Architektom rozpoczęcie współpracy za pośrednictwem Serwisu, w zakresie której Architekt może prezentować w Serwisie treści zgodne z niniejszym Regulaminem, informacjami w Serwisie oraz charakterem i specyfiką Serwisu, prowadząc w Serwisie swój Profil, widoczny w Serwisie dla innych Użytkowników, a także korzystać z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Usługodawca może uzgodnić z Architektem indywidualne zasady świadczenia Usług lub świadczenie innych Usług niż określone niniejszym Regulaminem.
 4. Korzystanie przez Architekta z Usług Serwisu wymaga Rejestracji i posiadania aktywnego Konta Architekta.
 5. Usługodawca umożliwia Architektom korzystanie za pośrednictwem Serwisu z Usługi bezpłatnego założenia i prowadzenia Konta Architekta. W ramach Konta Architekta Usługodawca umożliwia także dostęp do Profilu Architekta dla innych użytkowników Serwisu.
 6. Warunki zawierania i rozwiązywania Umów wskazano w niniejszym Regulaminie. Umowa o świadczenie Usługi założenia i prowadzenia Konta Architekta zawierana jest na czas nieokreślony, do momentu przesłania przez Architekta żądania usunięcia Konta z Serwisu
 7. Świadczenie dodatkowych Usług mogą regulować również odrębne regulaminy.

IV. Konto oraz profil architekta

 1. Każdy Architekt może założyć i prowadzić w Serwisie Konto Architekta. Do utworzenia i prowadzenia Konta Architekta bezpośrednie zastosowanie znajdują zapisy dotyczące zakładania i prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie, uregulowane w Regulaminie dla Użytkowników.
 2. Architekt posiadający Konto może w jego ramach dodawać i prezentować w formie publicznie dostępnego w Serwisie Profilu treści zgodne z niniejszym Regulaminem, informacjami w Serwisie, jak również jego charakterem i specyfiką. Może w szczególności publikować fotografie i opisy dotyczące swojej działalności, wykonanych projektów architektonicznych, ich wizualizacje lub innej treści dotyczące wykonywanej przez niego działalności.
 3. Architekt zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafik, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisów, wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących wyświetlanych w Koncie lub Profilu Architekta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, Architekt ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia współpracy.
 4. Architekt logujący się w Serwisie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dane, które podaje w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich oraz oświadcza, że dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu, Konta, Profilu oraz innych Usług świadczonych w Serwisie.
 5. Architekt jest zobowiązany do podania Usługodawcy danych oznaczonych w Serwisie jako obowiązkowe lub wskazanych mu przez Usługodawcę jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Usługodawca może zobowiązać Architekta do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez niego dokumentów, w tym w szczególności potwierdzających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub posiadania określonych uprawnień, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Architekta działalności gospodarczej poza granicami Polski lub uzyskania uprawnień lub kwalifikacji poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Architekta o przesłanie dodatkowych dokumentów niewskazanych powyżej lub do przesłania ich w innym formacie.
 7. Wszelkich czynności w imieniu Architektów w ramach Serwisu mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

V. Prawa własności intelektualnej

 1. Poprzez zamieszczenie jakiejkolwiek treści w Serwisie Architekt udziela Usługodawcy niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z treści zamieszczonych przez Architekta w Serwisie, w tym w Profilu, a w szczególności fotografii i opisów, logotypów, oznaczeń przedsiębiorcy oraz znaków towarowych we wszystkich formach i zakresach eksploatacji znanych w czasie zawarcia Umowy, w celu promocji Serwisu, jego Usług, a także Architektów, ich Profili, za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, również w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług dostarczania treści dla podmiotów trzecich, jak również w celu realizacji usług oraz usprawniania funkcjonowania i rozwoju Serwisu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalania utworu oraz zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
  2. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci Internet w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, sieci telefonii komórkowej i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  3. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych Usługodawcy,
  4. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
  5. najem egzemplarzy oraz użyczenie egzemplarzy,
  6. publiczne wyświetlenie, jak również publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie),
  7. wprowadzania do obrotu,
  8. tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,
  9. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian, modyfikacji.
 2. Architekt udziela także Usługodawcy zezwolenia na sporządzenie opracowania utworów oraz ich elementów będących przedmiotem licencji, jak również korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami, a w szczególności dopasowania rozmiarów materiałów przesłanych przez Architekta do wymagań Serwisu.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z tytułu naruszenia prawa przez publikacje utworów lub innych materiałów dostarczonych do Serwisu przez Architekta.
 5. Architekt wyraża zgodę na nieograniczone terytorialnie i czasowo korzystanie przez Usługodawcę z wizerunku Architekta wraz z jej imieniem i nazwiskiem, utrwalonego i wprowadzonego do Serwisu, w związku z Umową oraz Usługami świadczonymi w Serwisie poprzez jego zwielokrotnianie w dowolnej liczbie egzemplarzy, wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, wprowadzanie do obrotu, publiczne udostępnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych, Internetu i sieci telekomunikacyjnych, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wystawianie, wyświetlanie, wypożyczanie, najem, dzierżawa nośników, na których utrwalono wizerunek - zarówno w całości, jak i w dowolnym fragmencie, w szczególności na stronie internetowej Serwisu oraz w mediach społecznościowych.
 6. Architekt zrzeka się prawa do kontroli i każdorazowego zatwierdzenia wykorzystania jego wizerunku zgodnie z ppkt. 5 powyżej, także w przypadku wykorzystywania wizerunku w zestawieniu z innymi wizerunkami utrwalonymi na jakimkolwiek nośniku i za pośrednictwem dowolnej techniki, przy czym wizerunek Architekta może być rozpowszechniany jedynie w sposób nienaruszający jego dóbr osobistych.
 7. Architekt zgody o której mowa w ppkt. 5 powyżej, udziela nieodpłatnie.
 8. Architekt, umieszczając w serwisie treści, w ramach których utrwalony został wizerunek osoby trzeciej, oświadcza, że posiada zgodę takiej osoby na wykorzystanie jej wizerunku na zasadach wskazanych w ppkt. 5 i 6 powyżej.
 9. Zamieszczając jakiekolwiek treści w Serwisie lub w inny sposób przekazując je Usługodawcy, Architekt oświadcza, że dysponuje on prawami autorskimi do tych treści, że poprzez przesłanie tych treści nie zostaną naruszone prawa osób trzecich, że przesłane treści nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz że jest on w pełni uprawniony do udzielenia licencji Usługodawcy, o której mowa w ppkt. 1 powyżej.

VI. Rozwiązanie umowy i zawieszenie świadczonych usług

Każda ze stron Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w Serwisie może ją rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w pkt I ppkt 3 lit. a niniejszego Regulaminu. Usługodawca prześle oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim na adres e-mail podany przez Architekta w jego Koncie. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Architekta danych, jak również w innych przypadkach, w tym w szczególności:

 1. w przypadku powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Architekt narusza Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa,
 2. w przypadku powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia co do prawdziwości oświadczeń złożonych przez Architekta lub innych danych lub informacji podawanych przez Architekta w Serwisie lub w inny sposób przekazywanych Usługodawcy,
 3. gdy działania lub zaniechania Architekta wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy,
 4. w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Architekta lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności działań Architekta ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego.

VII. Odpowiedzialność

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Architekta z obowiązków wynikających ze świadczonych przez niego jakichkolwiek usług, jak również wszelkich zobowiązań wynikających z informacji i oświadczeń Architekta, w tym złożonych z wykorzystaniem Serwisu Internetowego lub w związku z korzystaniem ze świadczonych w nim Usług, jak również za sposób ich wykonania bądź też niewykonanie przez Architekta obowiązku, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Architekt.
 3. Architekt jest zobowiązany do realizowania wszelkich zobowiązań złożonych wobec Użytkowników, zgodnie z warunkami wskazanymi w Profilu oraz innych prezentowanych przez niego informacjach i oświadczeniach.
 4. Architekt ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrych obyczajów.
 5. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Architekta ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Architekta.
 6. Architekt ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności, o której informuje z wykorzystaniem Serwisu oraz innych usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących takie usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.
 7. Za treść dostępną w Profilu Architekta oraz inne treści dodane przez niego i prezentowane w jakimkolwiek miejscu w Serwisie wyłączną odpowiedzialność ponosi ten podmiot.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Architekta z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo.
 9. Usługodawca odpowiada względem Architekta z tytułu wyrządzonej mu szkody wyłącznie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i do wysokości 5.000 złotych.
 10. Architekt zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw przez treści prezentowane przez Architekta w Serwisie, w tym w szczególności w ramach Profilu Architekta, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług, o których informuje z wykorzystaniem Serwisu lub innych realizowanych przez niego usług czy czynności, odpowiednio, wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.

VIII. Poufność

Architekt zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Umowy i informacji uzyskanych o Usługodawcy i prowadzonej przez niego działalności w związku zawartą Umową, także po jej zakończeniu. Z obowiązku tego zwalnia Architekta jedynie pisemna zgoda Usługodawcy, żądanie ujawnienia informacji pochodzące od uprawnionych do tego władz i organów administracji rządowej lub samorządowej oraz wcześniejsze opublikowanie informacji w mediach przez Usługodawcę lub podmioty przez niego upoważnione.

IX. Reklamacje

Architekt ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Serwisu, w trybie i na zasadach przewidzianych w Regulaminie Serwisu. W tym samym trybie nastąpi również rozpatrzenie ich przez Usługodawcę.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
 5. Architekt zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się z nimi. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania należy poinformować o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres: [email protected]. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umów o świadczenie Usług Serwisu, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta w Serwisie.
 6. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona w ppkt. 5 powyżej uznaje się, że Architekt zaakceptował nowy Regulamin w całości.

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu domni.pl.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i obowiązuje od 25 marca 2019 r. do momentu jego odwołania lub aktualizacji.
 3. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

II. Definicje

 1. Usługodawca/Właściciel/Operator serwisu - Synage spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Białymstoku przy ul. Składowej 12 (15-399), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643153, NIP 9512421330, REGON 365682206.
 2. Serwis - Portal umiejscowiony pod adresem domeny domni.pl, którego operatorem jest Synage Sp. z o.o., będący informatyczną platformą prezentacyjno-sprzedażową umiejscowioną w sieci Internet, zawierającą kompleks usług świadczonych na rzecz Użytkowników.
 3. Użytkownik - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca (Użytkownik Zarejestrowany) lub nieposiadająca (Użytkownik Niezarejestrowany) Konto Użytkownika (Profil), odwiedzająca Serwis.
 4. Konto Użytkownika/Profil - Zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących osobę zarejestrowanego Użytkownika, zawierający m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres e-mail oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są udostępnianie i prezentowane na stronie Użytkownika w Serwisie.
 5. Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr. 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 6. Umowa - Umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w oparciu o niniejszy Regulamin i na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Usługi - Oznacza usługi w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, między innymi:
  1. Usługi społecznościowe – bezpłatne usługi zapewniające użytkownikom dostęp do publikacji i treści umieszczanych w Serwisie, Galerii zdjęć i wizualizacji, nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, zamieszczanie zdjęć, materiałów audiowizualnych, komentarzy, dostępu do Konta Użytkownika, śledzenie publikacji konkretnych użytkowników z jednoczesnym informowaniem ich o tym.
  2. Usługi reklamowe – polegające na emisji produktów reklamowych, prowadzeniu kampanii reklamowych, prezentacji produktów, tworzenia stron tematycznych (landing page), prezentacji oferty Użytkowników - odpłatne na zasadach określonych w odrębnych umowach pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 8. Materiały i Treść - Zbiór zdjęć, wizualizacji wnętrz i produktów, grafik, artykułów, plików audio i wideo, wypowiedzi i komentarzy, utworzony przez Usługodawcę lub zarejestrowanego Użytkownika, prezentowany na stronach serwisu.

III. Postanowienia ogólne

 1. Przeglądanie Serwisu jest dostępne dla każdego użytkownika Internetu.
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem poprzez odpowiednią przeglądarkę internetową. Usługodawca zastrzega, że w przypadku niektórych usług dla korzystania z ich pełnej funkcjonalności niezbędne jest włączenie w przeglądacie Internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL a także plików cookies.
 3. Użytkownik Zarejestrowany, posiadający Konto Użytkownika, może korzystać z rozwiniętych funkcjonalności dostępnych dla Profilu w Serwisie.
 4. Usługodawca nie udziela gwarancji w zakresie dostępności serwisu i ciągłości dostarczanych informacji, jednakże będzie świadczyć usługi ze zwykłą starannością.

IV. Rejestracja i Konto Użytkownika

 1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w serwisie jest bezpłatne. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika oraz pozostałe Usługi społecznościowe są świadczona przez Usługodawcę w sposób ciągły, od chwili dokonania aktywacji konta przez Użytkownika.
 2. Rejestracja użytkownika następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego, zaakceptowania Regulaminu poprzez odpowiednie odznaczenie przycisku wyboru i aktywowanie Konta Użytkownika.
 3. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny i aktywując konto oświadcza, że:
  1. Podane w nim dane są prawdziwe, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, a także że nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
  2. Jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3. Może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  4. Zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych w formularzu rejestracyjnym, Usługodawcy przysługuje, w zakresie przewidzianym przez prawo, prawo odmowy jego rejestracji lub, w przypadku ustalenia że dane są nieprawdziwe już po dokonaniu rejestracji – prawo zablokowania konta oraz jego wyrejestrowania z Serwisu.
 5. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej, który podaje bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym, lub który jest pozyskiwany przez Usługodawcę za pośrednictwem innych serwisów (np. Facebook) w przypadku rejestracji użytkownika za ich pośrednictwem.
 6. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Użytkownika, stanowi niezbędną formę identyfikacji użytkownika i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem usług.
 7. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych i adresu poczty elektronicznej, jeśli po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza aktualizacyjnego po zalogowani się na Konto Użytkownika w jego Profilu.
 8. Użytkownik po rejestracji dokonuje aktywacji swojego Konta Użytkownika w Serwisie. Z chwilą aktywacji Konta umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uznaje się za zawartą.
 9. Użytkownik po aktywacji uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika (Profilu) za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz samodzielnie ustawionego hasła dostępu. Użytkownik jest zobowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta Użytkownika i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 10. Użytkownik nie ma prawa do udostępniania swojego konta osobom trzecim lub do korzystania z kont innych Użytkowników.
 11. Usługodawca może zablokować lub usunąć istniejący Profil w przypadku określonym w par. IV pkt. 4, oraz jeśli:
  1. Jego nazwa i adres poczty elektronicznej jest już używany w Serwisie.
  2. Usługodawca poweźmie uzasadnioną i wiarygodną informację, że spowoduje to naruszenie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy innych Użytkowników Serwisu lub Usługodawcy.
  3. Użytkownik użyje programu utrudniającego lub uniemożlwiającego korzystanie z Serwisu.
  4. Użytkownik wykorzystuje Serwis do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
  5. Użytkownik utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu.
  6. Użytkownik bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla Niego nieprzeznaczonej lub podejmuje działania mające na celu przełamanie albo ominięcie zabezpieczeń chroniących dostępu do takich informacji.
  7. Użytkownik zamieszcza w Serwisie skrypty, programy lub pliki mogące zakłócać działanie serwisu albo powodować inne naruszenia prawa lub Regulaminu.
  8. Nastąpi naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Zastosowanie powyższych sankcji nie pozbawia Usługodawcy możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, nie wyłącza także Użytkownika z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu dokonanych przez niego naruszeń.
 13. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez podania przyczyny poprzez wyrejestrowanie z Serwisu na swoje żądanie i usunięcie Konta Użytkownika, poprzez skorzystanie z funkcjonalności konta.
 14. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, jak również w terminie późniejszym, poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia na piśmie, przesłanego w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail lub pocztą na adres Usługodawcy.
 15. Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym:
  1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej Umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
  2. W przypadku zaprzestania udostępniania Serwisu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
 16. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z wyrejestrowaniem Użytkownika i likwidacją Konta Użytkownika w Serwisie.
 17. Usługodawcy przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez użytkownika Materiałów i Treści przed ich usunięciem z Serwisu.
 18. W przypadku nie zwrócenia się przez Użytkownika z żądaniem usunięcia Materiałów i Treści z Serwisu mogą być one nadal, bezterminowo przechowywane i prezentowane w Serwisie.
 19. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz informacji zawartych w odrębnych klauzulach informacyjnych przekazywanych Użytkownikowi podczas zbierania danych osobowych.

V. Materiały i Treści

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw autorskich, praw własności intelektualnej, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, przekazywanie, przesyłanie, nagrywanie, przedrukowywanie, udostępnianie, przekazywanie sublicencji, tworzenie prac zbiorczych z materiałów, wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie materiałów zamieszczonych w serwisie.
 3. Warunkiem umieszczenia własnych Materiałów i Treści w Serwisie jest skuteczna rejestracja i aktywowanie Konta Użytkownika, zaakceptowanie Regulaminu i zgoda na wykorzystanie Materiałów i Treści umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie przez usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów i Treści zamieszczanych przez niego w Serwisie, nieograniczone na rzecz osób trzecich, lub że przysługują Użytkownikowi prawa do korzystania z Materiałów i Treści (licencja), obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemach on-line i sieci Internet.
 5. Użytkownik oświadcza, że uzyskał zgodę osób trzecich na umieszczenie przez niego Materiałów i Treści przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich.
 6. Użytkownik akceptuje fakt, że za umieszczenie i publikację Materiałów i Treści w Serwisie nie przysługuje mu wynagrodzenie.
 7. Usługodawca może określić warunki techniczne zamieszczania Materiałów i Treści, w szczególności liczbę zdjęć, ich format, wielkość, ilość znaków w artykule, informacji, objętość publikacji itp.
 8. Niedozwolone jest zamieszczanie wypowiedzi, informacji i publikacja Materiałów i Treści które:
  1. Zawierają dane osobowe w tym dane teleadresowe osób trzecich.
  2. Są reklamami lub promocją działalności własnej lub obcej.
  3. Zawierają treści uznawane jako SPAM, nie będące tematycznie związane z Serwisem, stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia.
  4. Stanowią rozpowszechnianie treści mogących być uznanych za pornograficzne, obsceniczne, są wulgaryzmami, nawiązują do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami i państwami.
  5. Podważają własną wiarygodność jak i wiarygodność innych Użytkowników.
  6. Naruszają Polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne.
  7. Uniemożliwiają, lub w znacznym stopniu utrudniają, możliwość korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników.
 9. Użytkownik publikując Materiały i Treści w Serwisie wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Serwis wszelkich informacji przez Niego zamieszczonych.
 10. W przypadku, jeśli zamieszczone przez Użytkownika Materiały i Treści w Serwisie stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik niniejszym udziela Usługodawcy nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z utworu zamieszczonego w Serwisie za pośrednictwem strony internetowej domni.pl, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotniania prac w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w Internecie, prasie, telewizji, radiu, kinach lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik), w tym publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części we wszelkich formach; w zakresie wprowadzania prac do obrotu, tj. wydawania i rozpowszechniania prac w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych Serwisu; wprowadzania prac do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych i umieszczania w sieci Internet, (w tym w szczególności na stronach internetowych Usługodawcy, jego kontrahentów jak i na portalach i serwisach społecznościach, YouTube, itd.); oraz tłumaczenia, przystosowania zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w pracy, nieodpłatnie i bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na rozpowszechnienie utworu powstałego w wyniku takich zmian (prawa zależne).

VI. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i merytoryczną wartość Materiałów i Treści oraz komentarzy i opinii publikowanych przez Użytkownika w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania Konta Użytkownika oraz dostępu do zamieszczanych przez niego Materiałów i Treści, jak również ich usuwania bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone przez Użytkownika w Serwisie informacje, opisy, materiały, specyfikacje techniczne produktów i usług, informacje o dostępności, cenach, porównaniach do innych produktów i usług.
 4. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym: praw do wizerunku, prawa do prywatności) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów i Treści przez Użytkownika w Serwisie – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt, ryzyko i w swoim zakresie, wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Usługodawcy. W szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce Usługodawcy, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Usługodawcy do wszelkich postępowań wynikających z takiego zgłoszenia roszczeń.
 5. Użytkownik w powyższym przypadku zobowiązuje się także pokryć wszelkie koszty jakie Usługodawca poniesie lub będzie zobowiązany ponieść wobec osób trzecich w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

VII. Uprawnienia

 1. Usługodawca bez uzyskania dodatkowych zgód, oświadczeń i wynagrodzenia ma prawo do:
  1. Prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej, poradniczej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam produktów, towarów i usług, lokowania produktów.
  2. Publicznego udostępniania Materiałów i Treści opublikowanych przez Użytkowników, bez ograniczeń czasowych w Serwisie w taki sposób, aby inni użytkownicy sieci Internet mieli dostęp do nich w dowolnym czasie i miejscu. Zapisowi temu nie podlegają treści będące danymi osobowymi.
  3. Zmniejszania, powiększania i skalowania zdjęć, redagowania i skracania tekstów w celu dostosowania Materiałów i Treści do wymogów technicznych Serwisu.
  4. Zmiany Regulaminu w dowolnym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu, z zapewnieniem prawa Użytkownika do niezaakceptowania zmiany – poprzez możliwość zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika.
  5. Jednostronnego i przeprowadzonego w dowolnym czasie usunięcia lub dodania funkcji Serwisu, wszelkich jego zmian, zaprzestania lub rozpoczęcia jego prowadzenia, zaprzestania lub rozpoczęcia prowadzenia każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań i czynności związanych z Serwisem.
 2. Usługodawca zastrzega, że stosowany w Serwisie układ i kompozycja stron, nawigacja, elementy graficzne, interaktywne, zdjęcia, teksty i materiały nie stanowiące odrębnej własności Użytkowników, stanowią własność Usługodawcy i są prawnie chronione.
 3. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące realizowania przez Usługodawcę Umowy. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przesłane na podany w Serwisie korespondencyjny lub e-mailowy adres Usługodawcy.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych, poufność danych

 1. Usługodawca deklaruje, że przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dotyczących Użytkowników dostępne są pod linkiem LINK oraz przekazywane są Użytkownikowi podczas zbierania danych osobowych.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin chodzi w życie z dniem 2 stycznia 2019 roku.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania i ogłoszenia w Serwisie.
 3. Usługodawca poinformuje Użytkowników o każdej planowanej zmianie Regulaminu oraz prawie do rozwiązania Umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian. Stosowna informacja zamieszczona będzie na stronach Serwisu oraz przekazana zostanie osobno każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi po pierwszym od ogłoszenia zmian zalogowaniu się na Profil. Dalsze korzystanie z Usług po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu uważa się za wyrażenie zgody na dokonane zmiany.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem czy niewykonalność nie wpłynie na inne postanowienia niniejszego Regulaminu, a Regulamin taki będzie interpretowany w taki sposób jakby nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne postanowienie nigdy nie zostało w nim zamieszczone, oraz będzie wykonywany tak dalece jak tylko będzie to możliwe zgodnie z pierwotnym zamiarem.
 6. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.