Reklamacje

Informacja dotycząca reklamacji zakupionego towaru

Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia za wady zostaje wyłączona.

Towary mogą posiadać gwarancję producenta, a informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest udostępniania w opisie Towaru na stronach sklepu, lub w przypadku jej braku przedstawiana na wniosek klienta.

Aby złożyć reklamację na zakupiony towar należy poinformować BLU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, email: [email protected], tel.: +48 692 193 213, wysyłając informację mailową lub wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji umieszczony pod tą informacją, jeśli jest to możliwe dołączając do niego numer lub kopię dokumentu zakupu (lub numer zamówienia).

Pobranie, wypełnienie, podpisanie i przesłanie zeskanowanego formularza na adres email: [email protected] będzie najszybszym sposobem na poinformowanie nas o złożeniu reklamacji i rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni. Możliwe jest, że w celu rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie przesłanie lub dostarczenie reklamowanego towaru. W przypadku występowania gwarancji producenta, zgłoszenie jest przekazywane do producenta, o czym klient zostanie poinformowany.

W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń w dostawie zgłoszenie można złożyć do 48 godzin (do dwóch dni roboczych) od dnia dostawy. Przy zgłoszeniu konieczne będzie przesłanie dokumentacji zdjęciowej zawierającej:

- zdjęcie całości palety z dostawy, której dotyczy zgłoszenie, z widocznym uszkodzonym/ zgłaszanym towarem, miejscem w którym stał na palecie; 

- zdjęcie etykiety zgłaszanego produktu, z nazwą, ewentualnie dodatkowo kodem EAN, partią produkcyjną, odcieniem i kalibrem (w przypadku płytek ceramicznych);

- zdjęcie zgłaszanego towaru w opakowaniu, obejmującego cały produkt; 

- zdjęcie zgłaszanego towaru bez opakowania pokazujące uszkodzenie i ilość towaru którego dotyczy zgłoszenie. 

Do reklamacji należy także dołączyć protokół uszkodzeń w dostawie sporządzony z kurierem. Jeśli nie został on zrobiony bezpośrednio podczas dostawy, należy się skontaktować z kurierem który dostarczał towar. Ma on obowiązek przyjechać w ciągu dwóch dni roboczych i taki protokół na podstawie oględzin dostawy sporządzić.

W przypadku braków w zgłoszeniu reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni do daty otrzymania wezwania przez Klienta.