POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.DOMNI.PL

Informacje ogólne

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest SYNAGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399 Białystok, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000643153, NIP: 9512421330, REGON: 365682206, kapitał zakładowy 100 000,00 zł.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie oraz Regulaminie dla Architektów niniejszego Serwisu Internetowego.

Administrator danych osobowych

W sprawie Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: [email protected];
 • poczty tradycyjnej: ul. Składowa 12, 15-399 Białystok,
 • telefonicznie pod numerem: +48 692 193 213,
 • formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie.

Inspektor danych osobowych

Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą Państwo się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za pomocą:

 • poczty tradycyjnej: ul. Składowa 12, 15-399 Białystok z dopiskiem „IOD”,
 • telefonicznie pod numerem: +48 606 831 341,
 • poczty elektronicznej: [email protected]

KLAUZULA INFORMACYJNA - NEWSLETTER

Wraz z rozpoczęciem subskrypcji newslettera staniemy się administratorem Państwa danych osobowych. Zgodnie z RODO poniżej przekazujemy Państwu stosowną informację.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Synage sp. z o.o. Szczegółowe dane Administratora oraz możliwe sposoby kontaktu znajdują się powyżej, w sekcji „Administrator danych osobowych” .

Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Metody kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych znajdują się powyżej, w sekcji „Inspektor ochrony danych osobowych”.

W jakim celu przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu wysyłania informacji handlowej w formie newslettera za pomocą poczty elektronicznej. W tym celu przetwarzamy podany przez Państwa adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • w celu rozpatrywania reklamacji związanych z wysyłką newslettera. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe podane przez Państwa w reklamacjach, w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze reklamacji;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi. W tym celu przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, PESEL, NIP lub REGON, adres korespondencyjny, adres e-mail. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Kto będzie lub może być odbiorcą dotyczących Państwa danych?

Oprócz organów publicznych, które na podstawie odrębnych przepisów prawa mogą żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa danych, dane mogą zostać ujawnione dostawcom usług, tj. podmiotom, które działają na nasze zlecenie w oparciu o specjalne umowy powierzenia przetwarzania danych. Wykaz dostawców znajduje się na stronie internetowej naszego Serwisu Internetowego pod linkiem: 11. Lista dostawców usług v. publikacja 202207.pdf .

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Dane przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych w formie newslettera będziemy przetwarzać do czasu zakończenia subskrypcji newslettera (tj. do momentu cofnięcia Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu wysyłania newslettera).

Dane związane ze składanymi przez Państwa reklamacjami będziemy przetwarzali przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, tj. 3 lata od zakończenia świadczenia Usługi newsletter.

W przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe do momentu upływu okresu przedawnienia.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie;

Informacja o sposobie wykonywania ww. praw znajduje się na końcu dokumentu.

Czy na podstawie Państwa danych będziemy w automatyczny sposób podejmować decyzje?

Przetwarzanie danych nie będzie polegało na automatycznym podejmowaniu decyzji, które mogą wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera Bez możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych nie będziemy w stanie świadczyć Usługi wysyłki newslettera.

KLAUZULA INFORMACYJNA - MARKETING BEZPOŚREDNI USŁUG WŁASNYCH

W ramach naszej działalności przetwarzamy Państwa dane osobowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług własnych, wobec czego jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Zgodnie z RODO poniżej przekazujemy Państwu stosowną informację.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Synage sp. z o.o. Szczegółowe dane Administratora oraz możliwe sposoby kontaktu znajdują się powyżej, w sekcji „Administrator danych osobowych”.

Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Metody kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych znajdują się powyżej, w sekcji „Inspektor ochrony danych osobowych”.

W jakim celu przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu marketingu bezpośredniego usług własnych. W tym celu przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych.

Kto będzie lub może być tak zwanym odbiorcą dotyczących Państwa danych?

Oprócz organów publicznych, które na podstawie odrębnych przepisów prawa mogą żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa danych, dane mogą zostać ujawnione dostawcom usług, tj. podmiotom, które działają na nasze zlecenie w oparciu o specjalne umowy powierzenia przetwarzania danych. Wykaz dostawców znajdziesz na stronie internetowej naszego Serwisu Internetowego pod linkiem: 11. Lista dostawców usług v. publikacja 202207.pdf .

Jak długo będziemy przechowywać dane?

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie;

Informacja o sposobie wykonywania ww. praw znajduje się na końcu dokumentu.

Czy na podstawie Państwa danych będziemy w automatyczny sposób podejmować decyzje?

Przetwarzanie danych nie będzie polegało na automatycznym podejmowaniu decyzji, które mogą wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA - KONTO UŻYTKOWNIKA

Wraz z rejestracją w portalu staniemy się administratorem Państwa danych osobowych. Zgodnie z RODO poniżej przekazujemy Państwu stosowną informację.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Synage sp. z o.o. Szczegółowe dane Administratora oraz możliwe sposoby kontaktu znajdują się powyżej, w sekcji „Administrator danych osobowych” .

Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Metody kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych znajdują się powyżej, w sekcji „Inspektor ochrony danych osobowych”.

W jakim celu przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu założenia Konta oraz obsługi funkcjonalności Konta. W tym celu przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, adres e-mail oraz wizerunek. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • w celu rozpatrywania reklamacji związanych z rejestracją i obsługą funkcjonalności Konta. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe podane przez Państwa w reklamacjach, w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze reklamacji;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi. W tym celu przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, adres e-mail. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowym;
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu Internetowego. W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w Serwisie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie Internetowym, Państwa historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, danych dotyczących Państwa przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na poprawie jakości świadczonych usług i ustaleniu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

Kto będzie lub może być odbiorcą dotyczących Państwa danych?

Oprócz organów publicznych, które na podstawie odrębnych przepisów prawa mogą żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa danych, dane mogą zostać ujawnione dostawcom usług, tj. podmiotom, które działają na nasze zlecenie w oparciu o specjalne umowy powierzenia przetwarzania danych. Wykaz dostawców znajdziesz na stronie internetowej naszego Serwisu Internetowego pod linkiem: 11. Lista dostawców usług v. publikacja 202207.pdf .

Współpracujący z nami dostawcy mają siedzibę w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród współpracujących z nami dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. Państwa dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze obowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie ”Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Jak długo będziemy przechowywać dane?

Dane przetwarzane w celu rejestracji Konta oraz obsługi funkcjonalności Konta będziemy przechowywać do momentu usunięcia konta (tj. do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych).

W przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia, przewidzianych przez Kodeks cywilny oraz przepisy rachunkowe, liczonych od momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Dane związane ze składanymi przez Państwa reklamacjami będziemy przetwarzali przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, tj. 3 lata od zakończenia świadczenia Usługi prowadzenia Konta Użytkownika.

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. ustalenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego, do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Państwa dane osobowe).

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie.

Informacja o sposobie wykonywania ww. praw znajduje się na końcu dokumentu.

Czy na podstawie Państwa danych będziemy w automatyczny sposób podejmować decyzje?

Przetwarzanie danych nie będzie polegało na automatycznym podejmowaniu decyzji, które mogą wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do tego abyśmy mogli świadczyć Pani/Panu Usługi.

KLAUZULA INFORMACYJNA - KONTO ARCHITEKTA

Wraz z rejestracją w portalu jako Architekt staniemy się administratorem Państwa danych osobowych. Zgodnie z RODO poniżej przekazujemy Państwu stosowną informację.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Synage sp. z o.o. Szczegółowe dane Administratora oraz możliwe sposoby kontaktu znajdują się powyżej, w sekcji „Administrator danych osobowych” .

Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Metody kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych znajdują się powyżej, w sekcji „Inspektor ochrony danych osobowych”.

W jakim celu przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu założenia Konta oraz obsługi funkcjonalności Konta Architekta. W tym celu przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek . Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • w celu rozpatrywania reklamacji związanych z rejestracją i obsługą funkcjonalności Konta Architekta. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe podane przez Państwa w reklamacjach, w szczególności adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe oraz imię i nazwisko. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze reklamacji;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi. W tym celu przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, numer telefonu , adres korespondencyjny, adres e-mail. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowym;
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu Internetowego. W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w Serwisie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie Internetowym, Państwa historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, danych dotyczących Państwa przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na poprawie jakości świadczonych usług i ustaleniu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

Kto będzie lub może być odbiorcą dotyczących Państwa danych?

Oprócz organów publicznych, które na podstawie odrębnych przepisów prawa mogą żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa danych, dane mogą zostać ujawnione dostawcom usług, tj. podmiotom, które działają na nasze zlecenie w oparciu o specjalne umowy powierzenia przetwarzania danych. Wykaz dostawców znajdziesz na stronie internetowej naszego Serwisu Internetowego pod linkiem: 11. Lista dostawców usług v. publikacja 202207.pdf .

Współpracujący z nami dostawcy mają siedzibę w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród współpracujących z nami dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. Państwa dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze obowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie ”Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Jak długo będziemy przechowywać dane?

Dane przetwarzane w celu rejestracji Konta Architekta oraz obsługi funkcjonalności Konta Architekta będziemy przechowywać do momentu usunięcia konta (tj. do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych).

W przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia, przewidzianych przez Kodeks cywilny oraz przepisy rachunkowe, liczonych od momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Dane związane ze składanymi przez Państwa reklamacjami będziemy przetwarzali przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, tj. 3 lata od zakończenia świadczenia Usługi prowadzenia Konta Architekta.

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu ustalenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym, do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Państwa dane osobowe).

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie.

Informacja o sposobie wykonywania ww. praw znajduje się na końcu dokumentu.

Czy na podstawie Państwa danych będziemy w automatyczny sposób podejmować decyzje?

Przetwarzanie danych nie będzie polegało na automatycznym podejmowaniu decyzji, które mogą wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do tego abyśmy mogli świadczyć Pani/Panu Usługi.

KLAUZULA INFORMACYJNA - KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Wraz z otrzymaniem wiadomości od Państwa bądź innej próby nawiązania kontaktu z nami stajemy się administratorem Państwa danych osobowych. Zgodnie z RODO poniżej przekazujemy Państwu stosowną informację.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Synage sp. z o.o. Szczegółowe dane Administratora oraz możliwe sposoby kontaktu znajdują się powyżej, w sekcji „Administrator danych osobowych” .

Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Metody kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych znajdują się powyżej, w sekcji „Inspektor ochrony danych osobowych”.

W jakim celu przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu nawiązania kontaktu z Tobą oraz odpowiedzi na Państwa wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego. W tym celu przetwarzamy Państwa dane takie jak imię, nazwisko oraz adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze formularza kontaktowego i odpowiedzi na Państwa wiadomość;
 • w celu nawiązania kontaktu telefonicznego z Państwem. W tym celu przetwarzamy Państwa imię, nazwisko i numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na skontaktowaniu się z Państwem za pośrednictwem połączenia telefonicznego;
 • w celu przeprowadzenia rozmowy z Państwem za pośrednictwem interaktywnego formularza czatu. W tym celu przetwarzamy Państwa imię i nazwisko. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozmowie z Tobą za pośrednictwem czata.
 • w celu rozpatrywania skarg związanych z kontaktem z Państwem. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe podane przez Państwa w skargach, w szczególności adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze reklamacji;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi. W tym celu przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowym.

Kto będzie lub może być odbiorcą dotyczących Państwa danych?

Oprócz organów publicznych, które na podstawie odrębnych przepisów prawa mogą żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa danych, dane mogą zostać ujawnione dostawcom usług, tj. podmiotom, które działają na nasze zlecenie w oparciu o specjalne umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom, które po przekazaniu Państwa danych stają się samodzielnymi administratorami Państwa danych osobowych. Wykaz dostawców znajdziesz na stronie internetowej naszego Serwisu Internetowego pod linkiem: 11. Lista dostawców usług v. publikacja 202207.pdf .

Współpracujący z nami dostawcy mają siedzibę w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród współpracujących z nami dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. Państwa dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze obowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie ”Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Jak długo będziemy przechowywać dane?

Dane przetwarzane w celu kontaktu z Państwem będziemy przechowywać przez trzy lata od dnia ostatniego kontaktu.

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Państwa dane osobowe).

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych;

Informacja o sposobie wykonywania ww. praw znajduje się na końcu dokumentu.

Czy na podstawie Państwa danych będziemy w automatyczny sposób podejmować decyzje?

Przetwarzanie danych nie będzie polegało na automatycznym podejmowaniu decyzji, które mogą wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywania odpowiedzi na skierowane do nas pytanie. Bez możliwości przetwarzania danych Państwa danych osobowych nie będziemy w stanie udzielić stosownych odpowiedzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA - ZAKUPY W SKLEPACH

W związku z zawarciem i wykonaniem Umowy sprzedaży stajemy się administratorem Państwa danych osobowych. Zgodnie z RODO poniżej przekazujemy Państwu stosowną informację.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jest Synage sp. z o.o. Szczegółowe dane Administratora oraz możliwe sposoby kontaktu znajdują się powyżej, w sekcji „Administrator danych osobowych” .

Jak skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Metody kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych znajdują się powyżej, w sekcji „Inspektor ochrony danych osobowych”.

W jakim celu przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu, dane dotyczące płatności, NIP lub REGON. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną;
 • w celu rozpatrywania reklamacji związanych z Umową sprzedaży. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe podane przez Państwa w reklamacjach, w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną, tj. rozpatrzenia reklamacji;
 • w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi. W tym celu przetwarzamy Państwa imię, nazwisko, NIP lub REGON, adres korespondencyjny, adres e-mail. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowym.

Kto będzie lub może być odbiorcą dotyczących Państwa danych?

Oprócz organów publicznych, które na podstawie odrębnych przepisów prawa mogą żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa danych, dane mogą zostać ujawnione dostawcom usług, tj. podmiotom, które działają na nasze zlecenie w oparciu o specjalne umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom, które po przekazaniu Państwa danych stają się samodzielnymi administratorami Państwa danych osobowych. Wykaz dostawców znajdziesz na stronie internetowej naszego Serwisu Internetowego pod linkiem: 11. Lista dostawców usług v. publikacja 202207.pdf .

Administrator przekazuje Sprzedawcom dane niezbędne do realizacji umowy sprzedaży towarów. Sprzedawcy są samodzielnymi administratorami danych osobowych w tym zakresie.

Jak długo będziemy przechowywać dane?

Dane dotyczące Zamówień w zakresie obejmującym dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Państwa dane osobowe).

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych;

Informacja o sposobie wykonywania ww. praw znajduje się na końcu dokumentu.

Czy na podstawie Państwa danych będziemy w automatyczny sposób podejmować decyzje?

Przetwarzanie danych nie będzie polegało na automatycznym podejmowaniu decyzji, które mogą wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonania Umowy sprzedaży.

SPOSÓB REALIZACJI PRAW ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Państwu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Państwa żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Państwa o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 rodo)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Państwa dane osobowe są przetwarzane

Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo zażądać dostępu do swoich danych osobowych należy zgłosić swoje żądanie na adres: [email protected].

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 rodo)

Jeżeli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych.

Mają też Państwo prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Państwa danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, należy zgłosić swoje żądanie na adres: [email protected].

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 rodo)

Mają Państwo prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofali Państwo określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Państwa dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaną Państwo poinformowani.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected].

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 rodo)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 • kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Państwa danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
 • gdy zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Państwa sprzeciwie.

Jeśli chcą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych należy zgłosić swoje żądanie na adres: [email protected].

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 rodo)

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, należy zgłosić swoje żądanie na adres: [email protected].

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 rodo)

Mają Państwo prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Mogą Państwo również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Państwa dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcą Państwo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych należy zgłosić swoje żądanie na adres: [email protected].

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: [email protected].

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).